Environmentálna politika

Environmentálna politika společnosti elfa, s. r. o. je zameraná na udržiavanie a rozvíjanie systému environmentálneho manažérstva založeného na požiadavkách normy ISO 14001:2004 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov platných v SR a interných environmentálnych požiadaviek spoločnosti.


Usilujeme sa preventívne pristupovať ku ochrane životného prostredia dodržiavaním príslušných legislatívnych zákonov, noriem, nariadení a konceptu Green IT.

Aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov sa zameriavame na minimalizovanie nepriaznivých dopadov činností spoločnoti na životné a pracovné prostredie s rešpektom k ich súčasnej i budúcej hodnote.


Zohľadňujeme environmentálne aspekty pri zabezpečovaní vstupných tovarov a služieb a pri zavádzaní nových procesov a technológií. Vytvárame riešenia, ktoré sú environmentálne udržateľné počas celého životného cyklu, prostredníctvom poskytovania produktov s možnosťou opätovného využitia a recyklácie a udržiavania vysokých environmentálnych štandardov v dodávateľských reťazcoch.

Pri každodennej prevádzke sa usilujeme maximálne eliminovať potenciálne vplyvy na životné prostredie proaktívnou činnosťou vo vzťahu k produkcii odpadov a šetreniu energií.


Zabezpečujeme kontinuálne vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia.