Politika kvality

Politiku kvality definujeme ako neustály proces zvyšovania kvality poskytovaných služieb a dodávaných tovarov v snahe o dosiahnutie maximálneho uspokojenia nárokov a potrieb zákazníkov. Zvyšovanie kvality je stály, systematicky a nikdy sa nekončiaci proces v záujme ktorého spoločnosť elfa, s. r. o. zaviedla systém manažmentu kvality v súlade s normou STN EN ISO 9001:2009


Základnou zásadou politiky kvality spoločnosti je zabezpečiť zvyšovanie kvality v celom širokom portfóliu spoločnosti, vo všetkých činnostiach a procesoch, počnúc prijatím objednávky na službu alebo predaj a končiac odovzdaním služby alebo tovaru zákazníkovi na základe rešpektovania pôsobenia trhu, zužitkovania skúseností a informácií v prospech zákazníka, zvyšovania kvalitatívnych parametrov cestou inovačných procesov a trendových technológií.

Hlavným cieľom politiky kvality spoločnosti elfa, s.r.o. je zabezpečovať reprografické a vydavateľské služby, inžiniering prípravy a realizácie projektov v oblasti zavádzania informačných technológií (IT) do praxe, organizáciu vzdelávacej činnosti v oblasti IT, predaj a servis výpočtovej techniky, predaj odbornej literatúry a marketingové služby tak, aby spĺňali všetky požiadavky a očakávania zákazníka a zúčastnených strán a svojou úrovňou a spoľahlivosťou sa prinajmenšom vyrovnali službám konkurencie.


Priebežné a trvalé zdokonaľovanie činnosti pracovníkov spoločnosti sa usilujeme podporiť vytváraním motivačného prostredia pre zamestnancov a vypracovávaním vhodných programov výcviku a vzdelávania. Zainteresovať pracovníkov na zlepšovaní kvality vo všetkých činnostiach vykonávaných spoločnosťou zvyšujeme upresňovaním zodpovedností a právomocí za vykonanú činnosť. Dôslednou analýzou prípadných zistených nedostatkov sa usilujeme zamedziť ich ďalšiemu vzniku a opakovaniu.

Neustále vylepšujeme metodiku plánovania, procesných a kontrolných mechanizmov v snahe znížiť riziko neplnenia plánu z dôvodu nesúladu medzi potrebou a zdrojmi finančnými, ľudskými, a materiálovými vrátane subdodávateľského portfólia a z neho prijímaných vstupov.


Certifikát kvality [PDF]