IEEE

IEEE je celosvetová profesionálna asociácia a globálna technická komunita, ktorej poslaním je podporovať technologické inovácie a ich zdokonaľovanie v prospech prínosu pre ľudstvo. Ročne sponzoruje (drží záštitu) viac ako 1300 konferencií a meetingov po celom svete. Zároveň je zapojená do rozvoja technických programov viacerých eventov prostredníctvom tréningov, workshopov, trhov práce a podobne. IEEE má zavedené štandardy a pravidlá pre organizáciu konferencií a podujatí na svetovej úrovni. Celá metodológia je rozsiahle popísaná a detailizovaná, každá činnosť ma svoje určené parametre, vstupy a výstupy, svoj timing v horizonte ostatných činností a udalostí, ako aj svoju zodpovednú osobu a spôsob kontroly a koordinácie.


V spolupráci s IEEE organizujeme celosvetovo špičkové odborné eventy, ktoré sú na vysokej odbornej úrovni, rovnako ako dosahujú vysoký štandard poskytovaných služieb v prípravnej a realizačnej fáze, ako aj vo fáze po skončení konferencie. Organizácia konferencie pod hlavičkou IEEE si okrem iného vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok zo strany publikujúcich účastníkov, inak nevieme garantovať, že príspevok bude zaradený do zborníka konferencie a uverejnený v celosvetovej databáze IEEE Explore:


  • rokovacím jazykom a jazykom prípravy príspevkov je angličtina
  • autori musia používať pri písaní príspevkov šablónu (vložiť odkaz na šablónu IEEE)
  • hotový príspevok musí prejsť kontrolou kompatibility (nástroj PDF Express vložiť odkaz)
  • príspevok musí prejsť kontrolou plagiátorstva s výsledkom, kde zhoda musí byť nižšia ako 20%
  • príspevok musí byť osobne odprezentovaný jednou osobou z kolektívu autorov (aj v posterovej sekcii)